Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 23:07

BERLiNG

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας πλα­στικά χρώ­ματα


 
Βασικά Χρωματιστά πλαστικά BERLiNG
Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας πλα­στικά χρώ­ματα, κα­τάλ­ληλα για ε­σω­τε­ρική χρήση με υ­ψη­λές αν­το­χές στο πλύ­σιμο. Ε­φαρ­μό­ζον­ται πολύ εύ­κολα και δί­νουν μια ο­μοι­ο­γενή και α­παλή στην αφή ε­πι­φά­νεια.
Δι­α­τί­θεν­ται σε μαύρο, ώ­χρα, κόκ­κινο, μπλε, πρά­σινο, κί­τρινο, κε­ρα­μιδί, καφέ.
Πλαστικό BERLiNG
Ε­ξαι­ρε­τι­κής ποι­ό­τη­τας πλα­στικό χρώμα, για ε­σω­τε­ρική  χρήση με υ­ψη­λές αν­το­χές στην αλ­λαγή των και­ρι­κών συν­θη­κών, το πλύ­σιμο και την κι­μω­λί­αση. Ε­φαρ­μό­ζε­ται πολύ εύ­κολα σε ό­λες τις ε­πι­φά­νειες και δί­νει μια ο­μοι­ο­γενή, α­παλή στην αφή ε­πι­φά­νεια.
 
 

Πλαστικό LEADER
Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τος υ­δα­το­δι­ά­λυτο πλα­στικό χρώμα κα­τάλ­ληλο για τη βαφή ό­λων των ει­δών ε­σω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών, με αν­το­χές στην αλ­λαγή των και­ρι­κών συν­θη­κών και το πλύ­σιμο. Ε­φαρ­μό­ζε­ται εύ­κολα προσ­δί­δον­τας στην ε­πι­φά­νεια υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα με ματ τε­λεί­ωμα. 
 
Super Best Αντιμουχλικό
 Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τος ει­δικό αν­τι­μου­χλικό υ­δα­το­δι­ά­λυτο πλα­στικό χρώμα κα­τάλ­ληλο για ε­σω­τε­ρική χρήση. Πε­ρι­έ­χει ε­ξει­δι­κευ­μένα πρό­σθετα, τα ο­ποία πα­ρα­μέ­νουν στην ε­πι­φά­νεια του χρώ­μα­τος ό­ταν στε­γνώ­σει και εμ­πο­δί­ζουν την α­νά­πτυξη μού­χλας σε ση­μεία με αυ­ξη­μένη υ­γρα­σία. 
 
Πλαστικό YES
Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τας πλα­στικό χρώμα με υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα και αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών, κα­τάλ­ληλο για τη βαφή ό­λων των τύ­πων ε­σω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών. Έ­χει κα­λές αν­το­χές στην αλ­λαγή των και­ρι­κών συν­θη­κών και το πλύ­σιμο. 
 
Superplast
Κα­λής ποι­ό­τη­τας χρώμα  για ε­σωτε­ρι­κούς χώ­ρους με υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα. Εί­ναι κα­τάλ­ληλο για βαφή α­πο­θη­κών, γκα­ράζ και γε­νικά ε­σω­τε­ρι­κών χώ­ρων ό­που οι ποι­ο­τι­κές α­παι­τή­σεις δεν εί­ναι υ­ψη­λές 
 
 

Domus Πλαστικό
Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τας α­κρυ­λικό χρώμα με υ­ψηλή αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών κα­τάλ­ληλο για βαφή ό­λων των τύ­πων ε­σω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών. 
 
Υδρόχρωμα
Υ­ψη­λής λευ­κό­τη­τας και κα­λυ­πτι­κό­τη­τας υ­δρό­χρωμα, κα­τάλ­ληλο για ο­ρο­φές κου­ζι­νών, μπά­νιων, υ­πνο­δω­μα­τίων και γε­νι­κώς ε­σω­τε­ρι­κών χώ­ρων.
΄Ό­ταν στε­γνώ­σει α­φή­νει τους πό­ρους του τοί­χου α­νοι­κτούς, με α­πο­τέ­λε­σμα να α­πορ­ρο­φά­ται η υ­γρα­σία του χώ­ρου. Διαβάστηκε 1887 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 11:15